Witamy na stronie internetowej Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Anety Stefańskiej.
Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Kancelaria wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług, indywidualnym podejściem do rozpatrywanej sprawy, terminowością, dokładnością i dużym zaangażowaniem.
W czym Ci pomożemy?
Pomagamy naszym Klientom w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym w dochodzeniu zaległych należności.
Sporządzamy pozwy, wnioski, apelacje oraz inne pisma procesowe.
Udzielamy porad on-line.
OdwiedĽ
Pomagamy Klientom indywidualnym w rozwiązywaniu niekiedy bardzo skomplikowanych spraw rodzinnych, własnościowych oraz spadkowych.
 
Zakres usług
Prawo cywilne
-przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów
-wsparcie w negocjacjach
-dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
-formy zabezpieczenia należytego wykonania umów
-dochodzenie należności
-przygotowywanie opinii prawnych
-odszkodowania i zadośćuczynienia
-sprawy o ubezwłasnowolnienie
-eksmisja z lokalu
-zastępstwo procesowe przed sądami we wszystkich rodzajach postępowań
-sporządzanie pism procesowych, w tym: pozwów, wniosków i środków zaskarżenia (zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, sprzeciwów, zarzutów, itp.)
-przygotowywanie jednostronnych oświadczeń woli (np. odwołanie darowizny, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groĽby)
Rozwiń
Prawo rodzinne
- prowadzenie postępowań o separację i rozwód (z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie)
-podział majątku wspólnego małżonków
-alimenty (podwyższenie i obniżenie alimentów)
-kontakty rodziców z dziećmi po orzeczeniu separacji/rozwodu
-eksmisja małżonka z lokalu
-unieważnienie małżeństwa
- sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa
-doradztwo w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych i ustanawiania rozdzielności majątkowej
-ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
-uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka
-stosunki między rodzicami a dziećmi - zarząd majątkiem dziecka
Rozwiń
Prawo spadkowe
-prowadzenie postępowań spadkowych (w tym m.in. sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku)
-doradztwo w zakresie sporządzania testamentu, unieważnienia testamentu, wydziedziczenia
-dział spadku (sądowy i umowny)
-sprawy o zachowek
-sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia
-odpowiedzialność za długi spadkowe
Rozwiń
Dochodzenie należności
-analiza zasadności roszczenia
-polubowne dochodzenie wierzytelności (w tym negocjacje z dłużnikiem i sporządzanie ugód)
-sądowe dochodzenie wierzytelności
-egzekucja komornicza
Obsługa podmiotów gospodarczych
-stała i kompleksowa obsługa prawna spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
-zakładanie spółek handlowych, sporządzanie umów, statutów
-postępowanie przed sądem rejestrowym (rejestracja oraz zgłaszanie zmian do KRS-u)
-przygotowywanie kompletnych dokumentów związanych z posiedzeniami organów spółek (zarządu, zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej)
-doradztwo w zakresie zawierania umów (opiniowanie umów, wzory umów, prowadzenie negocjacji)
-dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
-reprezentacja przedsiębiorców przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi
Rozwiń
Prawo administracyjne
-reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracyjnymi
-reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA)
-pomoc w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń
-postępowanie o aktualizację opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
-postępowanie o zmianę stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
-postępowanie o ustalenie warunków zabudowy
-postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę
Rozwiń
Odszkodowania
-sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz reprezentacja przed sądem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz w wyniku wszelkich innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, - w celu dochodzenia w imieniu poszkodowanych -odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane szkody.
-reprezentacja w sporach związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty odszkodowania w całości oraz w sytuacjach odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez zakłady ubezpieczeń.
Substytucje
Kancelaria oferuje Kancelariom prawnym z całej Polski zastępstwo procesowe przed sądami apelacji łódzkiej.
 
Zespół
Aneta Stefańska
radca prawny, założyciel kancelarii
W okresie od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 roku odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W latach 2004 - 2009 odbyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów oraz aplikacji udzielała bezpłatnych porad prawnych w Centrum Praw Kobiet w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2008 roku, pracując w wielu łódzkich kancelariach.

Specjalizacja:
-spory sądowe
-prawo rodzinne
-prawo cywilne
-prawo spadkowe
-prawo handlowe i gospodarcze
 
Porady online
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów, którzy chcieliby otrzymać poradę prawną

bez konieczności

wizyty w Kancelarii, oferujemy usługę

porada on-line

.
Dzięki tej usłudze Klient może uzyskać poradę prawną, a także pomoc w sporządzeniu pism procesowych, umów, wezwań do zapłaty, wniosków itp. W tym celu

wystarczy wypełnić poniższy formularz

i zaakceptować regulamin świadczenia usług prawnych on-line.
Wystarczą 4 proste kroki:
Wypełnij poniższy formularz,

dokładnie

opisując problem prawny
W ciągu 24 godzin otrzymasz informację zwrotną z

bezpłatną wyceną usługi

porada on-line
Dokonaj przelewu

ustalonego wynagrodzenia

na rachunek podany w informacji zwrotnej
W ciągu 48 godzin od zaksięgowania przelewu wynagrodzenia

otrzymujesz poradęZapoznałem się

z treścią i akceptuję regulamin świadczenia usług prawnych on-line
 
Wynagrodzenie
Ceny za usługi świadczone przez Kancelarię

uzależnione są od wybranej przez Klienta

formy współpracy (jednorazowa lub stała) oraz charakteru sprawy i przewidywanego nakładu pracy.

Klient przed podjęciem decyzji

o powierzeniu sprawy Kancelarii i przed podpisaniem umowy,

otrzymuje wyczerpującą informację

na temat wysokości wynagrodzenia oraz innych dodatkowych kosztów, jakie mogą się łączyć ze sprawą.

Kancelaria proponuje następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

Stawka kwotowa
Kancelaria określa indywidualnie kwotę wynagrodzenia netto dla konkretnej sprawy. Kwota ta nie ulega zmianie niezależnie od ilości godzin poświęconych na rozwiązanie danej sprawy, od ilości i rodzaju podjętych w sprawie czynności. Wynagrodzenie kwotowe jest płatne z góry, w całości lub zaliczkowo. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.
Stawka godzinowa
Kancelaria ustala indywidualnie z klientem kwotę wynagrodzenia netto za 1 godzinę poświęconą sprawie Klienta. Klient płaci za czas faktycznie poświęcony na jego obsługę. Dokładna specyfikacja czasu pracy z opisem wszelkich czynności stanowi załącznik do faktury przekazywanej Klientowi.
Ryczałt
Kancelaria oferuje możliwość rozliczenia w formie miesięcznej stawki ryczałtowej ustalonej indywidualnie z Klientem. Głównymi zaletami tego systemu rozliczenia jest przewidywalność i niezmienność kosztów świadczonej pomocy prawnej niezależnie od ilości zleconych Kancelarii spraw w danym miesiącu.
Ryczałt z limitem godzin
Ten sposób wynagrodzenia łączy elementy wynagrodzenia według stawki godzinowej i stawki ryczałtowej. Stosowany jest w szczególności w sprawach, w których nie można precyzyjnie określić zakresu oczekiwanej pomocy prawnej. W tym systemie rozliczeń Klient w ramach ryczałtu otrzymuje określoną ilość godzin pracy Kancelarii. Czas przeznaczony na obsługę Klienta ponad ten limit rozliczany jest według stawek godzinowych ustalonych indywidualnie z Klientem
Success fee
Kancelaria stosuje także system wynagrodzenia polegający na częściowym rozliczeniu kosztów obsługi po wykonaniu określonego zadania. W takim systemie rozliczeń Klient płaci stawkę kwotową lub stawkę godzinową, a ponadto zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia po zakończeniu świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej w konkretnej sprawie, stosownie do jej wyniku.
Kontakt
tel.

539 - 343 - 250


email.

biuro@kancelariastefanska.pl


NIP

8341766807


ul. Sienkiewicza 42
99-400 Łowicz

Napisz do nas wiadomość!